Home
Ongediertebestrijding

Konijnenoverlast

Voor het bestrijden van wilde konijnen is B&E Ongedierte de juiste partij

Overlast door konijnen kan schadelijk zijn:
Zo kunnen konijnen knaagschade aanrichten aan planten, gewassen en bomen. Daarnaast kan graafschade door de konijnen lijden tot ongewenste en gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan dijken, terrassen, bestrating en taluds. Locaties waar met regelmaat konijnenoverlast ervaren wordt, zijn onder andere begraafplaatsen, sportvelden, campings, recreatieparken, weilanden, dijken, dammen, industrieterreinen, bedrijventerreinen, boomgaarden, parken, plantsoenen en tuinen. Daarnaast komen wilde konijnen ook steeds vaker voor binnen de bebouwde kom en in woonwijken. B&E Ongedierte beheerst diverse biologische en duurzame vangst- en bestrijdingsmethodes om de overlast van konijnen terug te dringen of op te heffen.

Hoe ontstaat overlast door konijnen?

Overlast door konijnen ontstaat vaak door gebrekkig landschapsbeheer
Daarnaast spelen ook andere factoren een rol in de toename van overlast door wilde konijnen. Er wordt steeds meer gebouwd op locaties die van origine ook het leefgebied zijn van konijnen. Daar komt bij dat konijnen zich goed aan kunnen passen aan veranderende situaties. Konijnen kunnen zich dan ook prima handhaven in allerlei situaties. Denk daarbij aan bedrijventerreinen, industriegebieden, woonwijken, parken, plantsoenen, sport- en recreatieparken etc. Ook de klimaatverandering speelt een rol in de toename van overlast door konijnen. Doordat de winters steeds milder worden, kunnen konijnen ook in de winter voldoende voedsel vinden. Daarnaast is het toepassen van giftige bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ongedierte en het beschermen van gewassen aan banden gelegd waardoor ook konijnen zich beter kunnen handhaven.

Waarom en wanneer konijnen bestrijden?

De overlast door konijnen neemt toe van maart tot en met september
In deze maanden plant het wilde konijn zich voort en de draagtijd is vier weken. Dit betekent dat een konijn zich meermaals kan vermenigvuldigen in de voortplantingsperiode. Tel daarbij op dat er drie tot negen jongen per nest worden voortgebracht. Drie nesten per voortplantingsperiode is zeker bij een goed voedselaanbod en bij weinig of geen natuurlijke vijanden zoals vossen, marters en roofvogels geen uitzondering. Hierdoor kan de schade en of overlast die de soort teweeg kan brengen snel toenemen of verergeren. Tijdig ingrijpen is daarom aan te bevelen.

B&E Ongedierte bestrijdt konijnenoverlast duurzaam en efficiënt

Kampt u met overlast door wilde konijnen dan bieden wij diverse bestrijdingsmethodes
Zo is B&E Ongedierte bevoegd om te fretteren. Onze mensen en dieren zijn zeer ervaren in het ‘fretteren’. Fretteren is een biologische en duurzame bestrijdingswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van fretten, netten, kooien en honden. Bij deze bestrijdingsmethode worden alle pijpen (gangen) van een konijnenstand met netten en of kooien afgesloten. Hierna wordt een fret in het gangenstelsel gezet. De fret gaat op zoek naar konijnen en jaagt deze de gangen uit en de netten en/of kooien in. Ook bestrijden wij konijnenoverlast door het inzetten van roofvogels maar het frotteren is de meest toegepaste bestrijdingsmethode.

Bel of mail bij overlast door konijnen

B&E Ongedierte is een Zeeuws bedrijf dat bij voorkeur duurzaam bestrijdt met deskundige medewerkers

Contact
B&e Bedrijven

B&E reinigt, onderhoudt en bestrijdt!

De B&E Bedrijven reinigen, bouwen, onderhouden en bestrijden. Dit met professionele teams, goed gereedschap en dito materialen en middelen.
Contact opnemen
             
Ontwerp en realisatie:
Wigman van Dijk
crossmenu